دادگاه «روح الله زم» امروز آغاز شد

🔹دادگاه رسیدگی به پرونده «روح الله زم» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی ساعت ۸ صبح امروز آغاز شده است.

🔹کیفر خواست توسط نماینده دادستان قرائت شد.

🔹متن کیفر خواست شامل ۱۵ بند اتهامی است.

@AkhbareFori