♦️مشترکانی که کمتر برق و گاز مصرف کنند پاداش دریافت می‌کنند

سخنگوی صنعت برق:

🔹طرح پرداخت پاداش خوش مصرفی به مشترکان به دلیل سرمای هوا و افزایش مصرف انرژی در کشور اجرایی می‌شود.

🔹مشترکانی که نسبت به دوره مشابه سال قبل مصرف برق و گاز خود را کاهش دهند مشمول پرداخت پاداش خوش مصرفی می‌شوند/ایسنا

@AkhbareFori