سید مهدی سدیدی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه ملی شد
ایشان از سوی دکتر حسین زاده مدیر عامل بانک ملی ایران به

سید مهدی سدیدی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه ملی شد

ایشان از سوی دکتر حسین زاده مدیر عامل بانک ملی ایران به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی منصوب گردید.

سدیدی دانش آموخته دکترای تصمیم گیری و خط مشی گذاری بالغ بر ۱۷ سال است که در بازارهای مالی فعال می باشد.

دکتر سدیدی با سابقه کارشناسی و مدیریت در سازمانها و بنگاههای اقتصادی و سرمایه گذاری از خبره های بازار مالی کشور است. بیش از ۱۰۰ مقاله و پژوهش در حوزه اقتصاد با تامل بر بازارهای مالی از کوشش های فکری وی می باشد.

ایشان انتخاب شده از بدنه گروه توسعه ملی، با سابقه ریاست هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی، معاون سرمایه گذاری، معاون اقتصادی و برنامه ریزی گروه توسعه ملی بوده است.