ابتکار یک مادر ژاپنی

🔹یک مادر ژاپنی عکس خود را روی مقوا چسبانده تا در مواقعی که در کنار فرزندش نیست عکس را جلو چشم بچه بگذارند تا گریه نکند

🔹خلاقیت این مادر جواب داده و فرزندش دیگر گریه نمیکند چون فکر میکند مادرش در کنارش است

@AkhbareFori