♦️کشف یک میدان عظیم گازی در جنوب ایران

🔹یک میدان عظیم گازی در مناطق خشکی در جنوب ایران کشف شد.

🔹این میدان گازی در عمق ۳۹۰۰ متری زمین کشف شده و حجم آن به اندازه ۱۶ سال مصرف گاز در تهران است.

@AkhbareFori