♦️سازمان هدفمندی: در قانون، بودجه ای برای ثبت نام جاماندگان یارانه نقدی پیش بینی نشده است سازمان هدفمندی یارانه‌ها: 🔹درخواست بررسی مجدد و ثبت نام برای دریافت یارانه ای که در طرح حمایت معیشتی دولت تعریف شده است، صرفا در خصوص بسته حمایتی معیشتی حاصل از منابع…