♦️وقوع انفجاری بزرگ در مرکز لندن 🔹روزنامه انگلیسی دیلی میل نوشت، صدای مهیب، به وقت محلی حدود ساعت چهار و بیست دقیقه صبح شنیده شد، ساختمان‌ها را تکان داد و موجب به صدا درآمدن آژیر خودرو‌ها شد. 🔹صدها کاربر توییتر گزارش دادند که در سراسر لندن با صدای انفجار…