♦️منتظر بارورسازی ابرها باشید

مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها:

🔹احتمالا طرح بارورسازی ابرها از نیمه پاییز آغاز شود اما ممکن است به دلیل تأمین تجهیزات با تأخیر مواجه شود.

🔹سپاه تجهیزات مورد نیاز را در اختیار وزارت نیرو قرار می‌دهد./ایسنا

@AkhbareFori