♦️شوخی کاربران فضای مجازی با کرونا 💬ما همون مادرشوهرای آینده ایم که عروسامون خواهند گفت: «این عفریته رو‌ کرونا نکشت، من چطور از پسش بربیام؟»😝 💬یکم نفس تنگی دارم، ایشالا که یه شکستگیِ دنده ساده‌ست😐🖐 💬‏من انقدر گرمی خوردم منتظرم V.Behdasht بگه چی تنته🚶🏻‍♂️