موج‌ها پی در پی وارد کشور میشوند ...

🔹همچنان مدلهای هواشناسی در جدیدترین آپدیت ها پیش بینی بهمن ماهی پر بارش را برای ایران داشته اند

🔹چیزی که مسلم است شروع پر قدرت بهمن ماه است با ورود دو سامانه قدرتمند بارشی خواهد بود و سرتاسر کشور بارانی یا برفی میشوند

@Akhbarefori