انسانهای عجیبی هستیم؛

🔹وقتی به دستفروش فقیری می‌رسیم که جنس خود را به نصف قیمت می‌فروشد با کلی چانه زدن او را شکست می‌دهیم و اجناسش را به قیمت ناچیز می‌خریم...

🔹اما وقتی به کافی شاپ لوکس شخص ثروتمندی می‌رویم و یک فنجان قهوه را ده برابر قیمت نوش جان می‌کنیم؛ انعامی اضافه نیز روی میز می‌گذاریم و شادمانیم!!

شادمانیم که فقیران را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کنیم...

@AkhbareFori