🔶واکنش اکبر نبوی به توئیت حسام الدین آشنا درباره دیدن این فیلم جرم است:
 تلاش خستگی ناپدیر آقای آشنا برای زمین

🔶واکنش اکبر نبوی به توئیت حسام الدین آشنا درباره دیدن این فیلم جرم است:

تلاش خستگی ناپدیر آقای آشنا برای زمینه سازی توقیف فیلم دیدن این فیلم جرم است قابل درک است؛ این فیلم آقایان را اذیت می‌کند #فرهنگی

@AkhbareFori