مهربانی ترحم نیست

مهربانی دلسوزی نیست

مهربانی تظاهر هم نیست

مهربانی یعنی آنچه را برای خود نمی پسندی

برای دیگران هم نپسند.

مهربانی یعنی محبت بی منت...

توی این روزگاری که هرکسی به فکر خودشه؛ یک داروخانه در مشهد به هموطنان ماسک رایگان اهدا میکند

@AkhbareFori