#خبرفوری نخست وزیر عراق استعفا می‌دهد عادل عبدالمهدی: 🔹بنا بر شرایط موجود و جهت جلوگیری از خشونت ادامه‌دار و به علت ناتوانی آشکار در سامان دادن به اوضاع، از پارلمان می‌خواهد تا درخصوص تشکیل دولت تصمیم‌گیری کند. 🔹 با دقت به خطبه‌ مرجعیت عالی دینی گوش دادم…