‏گوجه نقدی : ۱۸،۷۵۰

گوجه صرافی : ۱۶،۳۴۰

گوجه دستوری : ۱۰،۱۲۰

خرید گوجه سنا : ۹،۳۰۰

گوجه نیمایی : ۱١،۷۰۰

گوجه جهانگیری : ۴،۲۰۰

گوجه تهران : ۱۷،۵۰۰

گوجه مشهد : ۱۶،۰۰۰

گوجه بازار آزاد : ۴۰،۰۰۰

گوجه امامی : ١٣،۶۷۵

نیم گوجه : ۸،۹۶۰

ربع گوجه : ۴،۳۵۰

گوجه طرح قدیم : ۹،۵۸۰

گوجه تنظیم بازاری همراه با صف : به زودی...

@Akhbarefori