#خبرفوری ♦️زلزله ۵/۴ ریشتری ۴۵ کیلومتری غرب شیراز حوالی خانه زنیان را به شدت لرزاند 🔹این زلزله در بخشهای مرکزی و غرب شیراز احساس شده است. دکتر کولیوند رییس سازمان اورژانس کشور: 🔹زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۴ریشتر امروز در عمق ۷کیلومتری، در شهر خانه زنیان و به…