♦️رئیس جمعیت هلال احمر به دادسرای جرائم اقتصادی احضار شد

🔹علی‌اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر درباره فساد مالی گسترده در سازمان تدارکات پزشکی به دادسرای مفاسد اقتصادی احضار شد.

🔹طی روزهای گذشته نیز چندین نفر از مدیران سازمان هلال احمر به اتهام فساد مالی گسترده بازداشت شدند که برخی از آنها به قید وثیقه آزاد هستند.

🔹روابط عمومی جمعیت هلال احمر دراین رابطه اعلام کرد حضور رییس جمعیت هلال احمر صرفا جهت ادای توضیح در محلی غیر از دادسرای مربوطه بوده و هیچ گونه اتهامی در پرونده دارویی متوجه وی نشده و صدور وثیقه تکذیب می‌شود.

@AkhbareFori