♦️وزارت خارجه: زمان دخالت سفرای انگلیس در امور داخلی دیگر کشورها به سر رسیده

بیانیه وزارت امور خارجه:

🔹 هر خطای جدید انگلیس با واکنش شدید و متناسب ایران مواجه خواهد شد و مسئولیت کلیه عواقب آن بر عهده دولت انگلیس می باشد.

🔹زمان دخالت سفرای انگلیس در امور داخلی دیگر کشورها و ایجاد تفرقه و دامن زدن به منازعات داخلی مدت‌ها است به سر رسیده

🔹هر گونه اقدام مداخله جویانه و تحریک کننده از سوی سفارت انگلیس در تهران شده خاتمه فوری یابد.

🔹در صورت ادامه چنین رفتارهایی وزارت امور خارجه دیگر تنها به احضار سفیر بسنده نخواهد کرد.

@AkhbareFori