♦️بازگشت «محمدعلی نجفی» به زندان رییس کل دادگستری استان تهران: 🔹محمدعلی نجفی به زندان بازگشت. 🔹برابر ضوابط و مقررات قانونی هرچند با گذشت اولیای دم قصاص منتفی می‌شود، ولی در مورد جنبه عمومی جرم قتل توسط دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد شد. 🔹محکومیت نامبرده بابت…