اگر یک مرجع تقلید به شما گفت: برای امام حسین قَمه بزنید یا زیرِ سُمِ اَسبان بخوابید، به او بگویید: یک مرجع تقلید، اول باید خودش عمل کنه، بعد به دیگران دستور بده. اول خودت قمه بزن، بعدش بخواب زیرِ سُمِ اسب

#هیئت

@AkhbareFori