♦️نامه سرگشاده مطهری به رئیسی:

🔹دستور اخیرتان در خصوص بررسی احکام متهمان کارگری نور امید را در دل‌ها روشن کرد

🔹ماجرای دختر آبی با چند کلمه نصحیت قابل فیصله دادن بود

🔹علت صدور برخی احکام، نوع بینش برخی بازجوها و قضات درباره حفظ نظام است در حالی که سخت در اشتباهند؛ رفتار این افراد به نظام آسیب زده است

🔹برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای نمی‌شود استفاده کرد

🔹انتقاد از نظام به معنی توهین نیست و مجازات ندارد

🔹از بازجوها و قضاتی که عقلشان بر علمشان غلبه دارد استفاده شود/ عصر ایران

@AkhbareFori