بادیگاردهایی که کاندیداهای انتخابات با آنها پُز می‌دهند /یک کوه عضله برای محافظت از یک داوطلب؟

🔹داوطلبی که رای مردم را می‌خواهد از چه چیز خوف می‌کند که یک کوه عضله را همراه خود به خیابان‌ها کشانده است.

 🔹تا دیروز برای پز دادن هایمان می‌چسبیدیم به فلان مارک و بهمان برند و نمی‌دانستیم در عبور گیج از چشم و هم چشمی‌های کشدارمان، چقدر فرهنگ ما آب شده، چقدر غریبه پرست، چقدر خارجی

@AkhbareFori