نمیدونم به خاطر این فیلم باید بخندیم یا گریه کنیم!

ولی این قسمتی از واقعیت جامعه ماست که همش آمریکا خوبه!🤦‍♂️

🔹گفتنی است؛ از کشف قاره آمریکا ۵۰۰ سال می‌گذرد و دانشگاه هاروارد هم کمتر از ۴۰۰ سال پیش تاسیس شده است!

@AkhbareFori