♦️شکل گیری اقتصاد ۱۰ هزار میلیاردی حول کنکور!

وزیر آموزش و پرورش:

🔹دانش‌آموزان ۱۲ سال تحصیل می‌کنند اما در آخر ۱۲ سال، کنکورنشسته است و این یعنی انهادم و به گروگان گرفتن اهداف تعلیم و تربیت.

🔹باید کنکور را بر داریم و بر می داریم اما چه چیز را جایش بگذاریم؟

🔹باید دستگاه‌های مختلف در انتهای صف بنشینند و مشارکت کنند و باید بتوانیم گزینه‌های دیگر را مطرح کنیم.

🔹اقتصاد ۱۰ هزار میلیاردی حول آن محور شکل گرفته است و ارزش افزوده در جهت اهداف تعلیم و تربیت ندارد یعنی راه این اقتصاد اشتباه است.

@AkhbareFori