♦️تعداد مرگ‌ومیر تصادفات رانندگی در ایران ۲/۵ برابر ترکیه است

🔹بررسی آماری نشان می‌دهد طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۸ میلادی تعداد مرگ‌ومیر تصادفات رانندگی کشور ترکیه درحالی از حدود ۴ هزار نفر در سال ۲۰۰۲ به حدود ۷ هزار نفر طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ و حدود ۶/۶ هزار نفر در سال ۲۰۱۸ رسیده که طی این مدت تعداد مرگ‌ومیر تصادفات رانندگی در ایران از حدود ۲۷ هزار نفر در سال ۸۴ به ۱۷ هزار نفر در سال ۹۷ رسیده است.

🔹به عبارتی دیگر با وجود افزایش تعداد مرگ‌ومیر تصادفات رانندگی ترکیه در سال‌های اخیر، هنوز هم میزان مرگ‌ومیر تصادفات رانندگی در ایران ۲/۵ برابر ترکیه است/نوداقتصادی

@AkhbareFori