♦️اگر لازم باشد تعطیلی مدارس استمرار می یابد

وزیر آموزش و پرورش: مجدد روز دوشنبه جلسه ای تشکیل می شود و وضعیت را بررسی می کنیم و اگر لازم باشد تعطیلات استمرار می‌یابد./ مهر

@AkhbareFori