♦️اولین واکنش ظریف به تحریمش ازسوی آمریکا وزیر امور خارجه در نشست خبری: 🔹تحریم وزیر خارجه یعنی چه؟ یعنی شکست در گفتگو و سیاست دیپلماسی 🔹آمریکا امروز در دنیا تنهاست 🔹شما ایران را با نوکرانتان اشتباه گرفتید 🔹 همانطور که امپراطوری ایران پایان یافت، هر امپراطوری…