فاصله ۳۱ سال نوری از زمین در مقیاسهای کیهانی فاصله‌ای بسیار بسیار کم است و به این معنی است که سیاره کشف شده در همان منطقه‌ای از کهکشان راه شیری است که منظومه شمسی حضور دارد

این نخستین کشف بشر از یک ابرزمین در نزدیکی منظومه شمسی با احتمال وجود حیات است.

@AkhbareFori