⚽️یا از کانال لفت دهید یا از قضاوت در فوتبال!

🔸کمیته داوران با ارسال نامه‌ای رسمی به داورها و ناظران از آن‌�

⚽️یا از کانال لفت دهید یا از قضاوت در فوتبال!

🔸کمیته داوران با ارسال نامه‌ای رسمی به داورها و ناظران از آن‌ها خواسته است تا از یک کانال و یک صفحه اینستاگرام خارج شوند.

@AkhbareFori