🔺خاتونی عضو هیات مدیره بانگ ملی ایران پاسخ داد: به هر دلیلی مردم نتوانند تا اول خرداد سامانه ۶۰ را برای رمز یکبار نصب نمایند چه برنامه بانک ملی ایران برای مشتریان خود دارد

لینک برنامه رمز یکبار مصرف ٦٠

https://bmi.ir/landing/60