♦️آبنیکی: سوخت موردنیاز برای تولید رادیو داروها رو به اتمام است

رئیس سابق مرکز توسعه سازمان انرژی اتمی:

🔹نیاز کشور به اورانیوم غنی‌شده بسیار بیشتر از۳۰۰ کیلوگرم است.

🔹این یک نیاز کلیدی و جدی برای چرخش چرخ‌های صنعت کشاورزی، پزشکی، انرژی و سایر حوزه‌های کشور است.

🔹الان بالای یک میلیون بیمار داریم که باید از رادیو داروها استفاده کنند.

🔹این رادیو داروها نیاز دارد که رآکتور تهران ما سوخت ۲۰ درصد در اختیار داشته باشد و کار کند و اکنون نیز سوخت ۲۰ درصد ما رو به پایان است.

🔹فراموش نمی‌کنیم که سال ۸۸ جان بیماران ما به واسطه تحریم رادیو داروها و ندادن سوخت ۲۰ درصد به ما، به خطر افتاد.

@AkhbareFori