♦️قطعه ساز آیفون در چین ماسک و لباس پزشکی تولید می‌کند!

🔹سازنده قطعات آیفون تصمیم گرفته تا اطلاع ثانوی بخشی از خط تولید به ساخت روپوش و ماسک پزشکی اختصاص یابد /انتخاب

@AkhbareFori