🔸روحانی: کسی که می‌گوید تمایل به مذاکره دارم، باید به مبانی آن هم احترام بگذارد؛ اولین شرط صداقت است. کسی که اکنون می‌گوید مذاکره از معاهدات بین‌المللی خارج شده است. ▫️مذاکره همزمان با تحریم چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ باید اول چاقویش را جیبش بگذارد @AkhbareFori