♦️قیمت بنزین در ایران و جهان چگونه است؟

🔹ونزوئلا ارزان ترین سوخت را عرضه می‌کند. پس از این کشور آمریکایی، کوبا و سودان قرار دارند و کشورمان ایران هم در رتبه بعد قرار دارد

🔹عمده کارکرد کارت سوخت جلوگیری از قاچاق بنزین در کشورهای نفت خیز است

🔹هند، مصر و انگلستان تا کنون تجربه استفاده از کارت سوخت را داشته اند

♦️اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1245494