♦️کنایه احمدی‌نژاد به دولت فرانسه

🔹آیا بهتر نیست دولت فرانسه به جای مداخله نظامی در کشورهای دیگر، روی یک س�

♦️کنایه احمدی‌نژاد به دولت فرانسه

🔹آیا بهتر نیست دولت فرانسه به جای مداخله نظامی در کشورهای دیگر، روی یک سیستم آتش‌نشانی مدرن سرمایه گذاری کند؟/ قانون

@AkhbareFori