ترکیب سالمندان تنها در کشور طی ۳۰ سال گذشته

🔹از سال ۱۳۶۵ تا کنون همواره تعداد زنان سالمند تنها از مردان به طرز چشمگیری بیشتر بوده است.

🔹در سال ۱۳۶۵ ۳.۸ درصد از کل مردان سالمند در کشور تنها زندگی می‌کردند که این عدد در سال ۱۳۹۵ به ۵.۵ درصد رسیده است.

🔹زنان سالمند تنها در سال ۱۳۶۵، ۱۵درصد کل زنان سالمند کشور تشکیل می‌دادند که در سال ۱۳۹۵ به ۲۴.۱درصد رسیده است.

@AkhbareFori