♦️وزیر ارتباطات: گردش مالی ناسالم ۲۶۰۰میلیارد تومانی خدمات ارزش افزوده/ در برابر فشارها کوتاه نمی‌آیم 🔹فکر نمی‌کنم که بحث ارزش افزوده فقط در یک گروه نهفته باشد اما قطعاً قطع کردن و پایان دادن به اقتصاد و گردش مالی ۲هزار و ۶۰۰میلیارد تومانی سالانه این بخش…