پوشش ابر فعلی کشور 

🔹هم اکنون شاهد هوایی تمام ابری در بسیاری از نقاط کشور هستیم
🔹بارشها از جنوب غرب کشور آغا�

پوشش ابر فعلی کشور

🔹هم اکنون شاهد هوایی تمام ابری در بسیاری از نقاط کشور هستیم

🔹بارشها از جنوب غرب کشور آغاز شده و به سرعت به سایر نقاط کشور نیز خواهد رسید

@AkhbareFori