چنانچه می‌خواهید سهمیه بنزین شما نسوزد؛ می‌بایست دقیقاً برابر (یا کمتر از) اعداد زیر سوخت‌گیری کنید:
3.99
7.98
11.9

چنانچه می‌خواهید سهمیه بنزین شما نسوزد؛ می‌بایست دقیقاً برابر (یا کمتر از) اعداد زیر سوخت‌گیری کنید:

3.99

7.98

11.97

15.96

19.95

23.94

27.93

31.92

35.91

39.9

43.89

47.88

51.87

55.86

59.85

با سوختگیری حتی0.01 لیتر بیشتر، عدد بعدی از سهمیه شما کسر می‌شود 😐

@AkhbareFori