متن کامل بیانیه آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران

🔹علت وقوع حادثه برای هواپیمای اوکراینی ریشه در دانش «سایبرنتیک» دارد/ نقش خطای انسانی منتفی است+ مستندات اجمالی در پیوست

@AkhbareFori