🔸 رییس جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی: من پیش شرطی ندارم اگر دولت آمریکا امروز آمادست ما حاضریم مذاکره کنیم درباره غرامت هایی که دولت آمریکا از سال ۳۲ تاکنون باید پرداخت کند. آمریکا بدهکار مردم ایران است. 🔹 آمریکا بدهکار ملت ایران است و به خاطر مداخله هایش…