♦️ظریف: ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران از مرز ۳۰۰ کیلوگرم عبور کرده است وزیر امور خارجه: 🔹 ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران از مرز ۳۰۰ کیلوگرم گذشته است، این اقدام بر اساس برنامه‌ریزی زمان‌بندی شده و از پیش اعلام‌ شده بوده است. 🔹بر اساس آنچه اعلام شده خیلی شفاف…