♦️جاسوس سیا به اعدام محکوم شد/شهرام جزایری به ۱۲ سال حبس محکوم شد سخنگوی قوه قضائیه: 🔹فرد دیگری هم که برای آمریکا جاسوسی کرده از سوی قاضی دادگاه به اعدام محکوم شده ولی با توجه به درخواست متهم برای فرجام خواهی پرونده به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شده است. 🔸دادگاه…