وقتی از ‎ لشکر سایبری عربستان و نقشی که در جنگ رسانه‌ای پیرامون ناآرامی‌های عراق دارند صحبت می‌کنیم، از چه سخن می‌گوییم..

این‌ها تصاویر مربوط به یکی از مقرهای استقرار لشکر فیک‌های سعودی موسوم به ‎مرکز اعتدال است که چندسال پیش با حضور ترامپ افتتاح شد

@AkhbareFori