عضوی از این سیستم حیوان آزاری نباشیم...

این لاک‌پشتها را با رنگ‌های شیمیایی رنگ می‌کنند تا بیشتر و بهتر به فروش بروند. داشتن یک لاک‌پشت آزار دیده که احتمالا به‌زودی هم خواهد مُرد را با بهانه‌ی نوروز و بهار خریدن، کاری ظالمانه در حق خودتان و طبیعت است.

با خریدن این لاک‌پشت‌ها جزیی از این چرخه حیوان آزاری نباشیم.

@AkhbareFori