مومیایی شماره‌ی ۴

محل کشف: معدن نمک تاریخی چهرآباد زنجان

وضعیت: سالم‌ترین مرد نمکی کشف شده تا به امروز

قدمت: بیش از ۲۳۰۰ سال

سن هنگام مرگ: ۱۶ سال

قد: بین ۱۷۰ تا ۱۷۵

سالم‌ترین نمونه‌ی پارچه و لباس کشف شده از دوران هخامنشی

جنس کفش‌ها: چرم 👌

@AkhbareFori