♦️سید حسن نصرالله: حاج قاسم پیش از سفر به سمت عراق این‌جا در لبنان نزد ما بود

🔹 حاج ابومهدی مهندس تماس گرفت و گفت حاجی به عراق نیایید این‌جا شرایط خوب نیست. حاج قاسم گفت می‌دانم خوب نیست اما می‌آیم.

🔹 شهید مهندس نیز با وجود آن‌که می‌دانست شرایط خوب نیست برای استقبال به فرودگاه رفت در حالی که لزومی نداشت شخصا برود.

🔹 این خواست خدا بود که این دو نفر با توجه به شباهت‌هایشان با هم به شهادت برسند. این موضوع اتفاقی نبود.

@AkhbareFori