♦️قرار بازداشت بدهکار بانکی معروف تمدید شد

🔹«ح.هـ» قبلاً یک مرتبه بازداشت شد و پس از آن قول و تعهد داد که با یک مکانیزمی، بدهی خود را با بانک تسویه کند؛ بنابراین با وثیقه آزاد شد

🔹مدتی از آزادی این فرد با قرار وثیقه گذشت اما قولش برای تسویه بدهی با بانک انجام نشد و فرد مزبور دوباره بازداشت شد و اکنون اموالش در حال شناسایی است تا از این طریق، بدهی وی به بانک داده شود

🔹عناوین اتهامی این فرد در پرونده دوم «معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور»، «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع» و «پولشویی» است./تسنیم

@AkhbareFori