آخرین مرحله یارانه‌های حمایتی دولت به حساب سرپرستان خانوار واریز شد؛ آیا شما هم مشمول این طرح شده‌اید؟! public poll خیر – 11K 👍👍👍👍👍👍👍 88% بله – 2K 👍 12% 👥 12908 people voted so far.