مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد:

هیچ شخص و جایگاهی نمی‌تواند ایران را از فعالیت‌های تجارى و مراودات دریایى محروم کند/ تردد هیچ یک از شرکت هاى کشتیرانى خارجى در بنادر و آب هاى ایران متوقف نشده است

https://www.pmo.ir/fa/news/47060